...

Kéo cắt cáp điện 10

CHI TIẾT -Contact-

...

Kềm tuốt dây điện 6

CHI TIẾT -Contact-

...

Kềm rive 4 lỗ

CHI TIẾT -Contact-

...

Kềm rive 3 lỗ

CHI TIẾT -Contact-

...

Kềm răng 6

CHI TIẾT -Contact-

...

Kềm nhọn, mỏ cong 8

CHI TIẾT -Contact-

...

Kềm nhọn, mỏ cong 5

CHI TIẾT -Contact-

...

Kềm nhọn 8

CHI TIẾT -Contact-

...

Kềm mỏ tròn 6

CHI TIẾT -Contact-

...

Kềm mỏ dẹp 5

CHI TIẾT -Contact-

...

Kềm cộng lực 30

CHI TIẾT -Contact-

...

Kềm Cắt 180mm

CHI TIẾT -Contact-

...

Kềm cắt 7

CHI TIẾT -Contact-

...

Kềm cắt 6

CHI TIẾT -Contact-

...

Kềm cắt 6 cán đỏ

CHI TIẾT -Contact-

...

Kềm cắt 5

CHI TIẾT -Contact-

...

Kềm cắt 4

CHI TIẾT -Contact-

...

Kềm càng cua 10

CHI TIẾT -Contact-

...

Kềm càng cua 6

CHI TIẾT -Contact-

...

Kềm bấm 10

CHI TIẾT -Contact-

Hình ảnh