...

Kềm Càng Cua 4

CHI TIẾT -Contact-

...

Kềm Rút Rive 4 Lỗ

CHI TIẾT -Contact-

...

Kềm Răng 8

CHI TIẾT -Contact-

...

Kềm Nhọn Cán Đen 8

CHI TIẾT -Contact-

...

Kềm Nhọn 5

CHI TIẾT -Contact-

...

Kềm Cắt 4-1

CHI TIẾT -Contact-

Hình ảnh