...

Đục sắt dẹp 5

CHI TIẾT -Contact-

...

Đục sắt dẹp 3

CHI TIẾT -Contact-

...

Đục sắt dẹp 1

CHI TIẾT -Contact-

...

Đục sắt dẹp 1 x 12

CHI TIẾT -Contact-

...

Đục bung tu lấy dấu

CHI TIẾT -Contact-

...

Đục bung tu lấy dấu 3

CHI TIẾT -Contact-

Hình ảnh